Zapytanie o cenę na wywóz nieczystości płynnych

Gieczno, dnia 27 października 2016 r.

 

 

SK.26.12.2016

 

 

 

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

 

         Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z poźn. zm./ zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wywóz nieczystości płynnych, w ilości 1400 m3/rok, prowadzonym w trybie zapytania o cenę.

            Ofertę należy złożyć do 30.11.2016 r. do godziny 1200 w sekretariacie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Giecznie.    
Załączniki:


1. Oświadczenie - druk nr 2


2. Formularz ofertowy - nieczystości płynne


3. SWIZ