Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. RODO

RODOInspektor ochrony danych osobowych:  iod.spgieczno@gmail.com 


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa w Giecznie reprezentowana przez Dyrektora z siedzibą, Gieczno ul. Szkolna 2,  95 – 001 Biała, e-mail: zsggieczno@op.pl,  tel.: 42  717 – 83 – 10    
2. Kontakt z inspektorem  ochrony danych Barbarą Kulis w Szkole Podstawowej w Giecznie jest możliwy pod adresem e-mail: iod.spgieczno@gmail.com  ;
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań statutowych Szkoły Podstawowej w Giecznie i innych obowiązków prawnych na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz. U. 2017 poz. 59; oraz  obowiązujących przepisów prawa);
4.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji mię­dzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9 W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.