Zapytanie o cenę na dostawy artykułów żywnościowych


ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA OFERTY

 

  

         Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz.907 z poźn. zm./ zapraszamy do złożenia oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów żywnościowych z podziałem na 9 niżej wymienionych części, w ilościach podanych w pakietach asortymentowo-cenowych, będących załącznikami Nr 2 do SIWZ prowadzonym w trybie zapytania o cenę.

         Oferty należy złożyć do 19.12.2016 r. do godziny 1200 w sekretariacie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Giecznie.