Zapytanie o cenę na wywóz nieczystości stałych

Gieczno, dnia 27 października 2016 r.

 

 

SK.26.13.2016

 

 

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

 

         Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z poźn. zm./ zapraszam do złożenia oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wywóz nieczystości stałych, w ilości 60 szt. pojemników 1100 l /rok, prowadzonym w trybie zapytania o cenę.

            Ofertę należy złożyć do 30.11.2016 r. do godziny 1200 w sekretariacie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Giecznie.    Załączniki:


1. Oświadczenie - druk nr 2


2.  Formularz ofertowy - nieczystości stałe

3.  SIWZ