Zapytanie o cenę na dostawy oleju opałowego


                                                                     

 Gieczno, dnia 2 listopada 2016 r.

 

 

 

SK.26. 14.2016

 

 

 

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

 

         Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z poźn. zm./ zapraszam do złożenia oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy oleju opałowego do Gmina Zgierz-Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Giecznie prowadzonym w trybie zapytania o cenę.

            Ofertę należy złożyć do 30.11.2016 r. do godziny 1200 w sekretariacie Zespołu  Szkolno-Gimnazjalnego w Giecznie.    
Załączniki:1. Olej - formularz ofertowy

2. Oświadczenie - druk nr 2


3. SIWZ